Problem z wodą w układach chłodniczych

Niska jakość wody w układach chłodzenia powoduje wiele poważnych problemów. Nieuzdatniana woda jest przyczyną występowania osadów kamienia na powierzchniach wymiany ciepła, powstawania korozji, a także rozwoju życia mikroorganizmów i zamulania instalacji. Kiedy na powierzchni rur zalegają osady powstaje dodatkowy opór cieplny, co powoduje zmniejszenie współczynnika przenikania ciepła. Już kilkumilimetrowa warstwa może ograniczyć wymianę ciepła o 20%.

Gromadzenie się warstwy osadów idzie w parze ze zmniejszeniem przekroju rur, a w konsekwencji ze wzrostem oporów przepływów. Straty energetyczne spowodowane przez osady, muł, kamień mogą zwiększyć koszty eksploatacyjne nawet o 60%, nie licząc kosztów usunięcia ewentualnych awarii czy strat podczas przestojów w czasie remontów.

Stosując chemiczne środki do uzdatniania i kondycjonowania wody w układach chłodniczych można zminimalizować występowanie zjawiska korozji, zmniejszyć zanieczyszczenia, zredukować występowanie kamienia oraz osadzanie się warstwy osadu mikrobiologicznego, a także zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i wydajności pracy urządzeń. Dobierając odpowiednie preparaty chemiczne można uzyskać wodę o pożądanych parametrach nie powodując zanieczyszczeń czy skażeń środowiska.

Proces uzdatniania polega na ustaleniu odpowiednich wskaźników określających fizyczne i chemiczne właściwości wody. Chcąc określić fizyczne właściwości wody używa się wskaźnika charakteryzującego stopień jej zanieczyszczenia substancjami mającymi wpływ na zmiany jej własności fizycznych. Fizycznymi wskaźnikami właściwości wody są: stopień mętności bądź przezroczystości, barwa, zapach, smak oraz temperatura.

Stopień przydatności wody do celów przemysłowych określają natomiast jej własności chemiczne. Bada się na przykład odczyn pH, twardość, zasadowość, przewodnictwo elektryczne, zasadowość, utlenialność, zawartość tlenu, korozyjność, stabilność, termostabilność. Dla wody chłodzącej duże znaczenie ma stabilność pod względem węglanu wapnia (CaCO3). Chodzi tu o brak wytrącania się osadów węglowych. Dla utrzymania sprawności układu chłodzenia należy ciągle monitorować parametry wody obiegowej oraz okresowo przeprowadzać chemiczne czyszczenie instalacji z osadów mineralnych i biofilmu.